یااباالفضل (ع) -بین همه ی عشقای عالم /عشق است اباالفضل

ای که ره بستی میان کوچه ها برمادرم/گردنت رامی شکست آنجا اگر عباس بود

دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست