طنزطنزطنز

 

آنگاه اگر کینه تو کم نشد از او

بعد از پدرش‌، گیر سراغِ پسرش را

 خوب است که آدم به کسی بد ننماید

خوب است بپاید همه ‌دور برش را

 یا اینکه اگر کار بدی کرد، بداند

باید به طریقی بکند پاک اثرش را

 آنکس که خرش می‌رود آنجا که نباید

حتماً نگرفته جلوی کار خرش را

 آن یار که ارقامِ حسابش شده میلیارد

باید که نگیرند جلوی سفرش را

 برعکس، بگویند هنر کرد که دررفت

در گینس هم ثبت کنند این هنرش را

 در راه اگر رد شده باشند ز ...

باید بپذیرند تمامِ خطرش را

 دادیم پر و بالش و حالا نگرانیم

دیگر نتوانیم بچینیم پرش را

 گفتند که خوب است ببخشیم بدی را

بخشیدم و هر مرتبه دیدم بَتَرش را

 شلوارِ لیِ گل پسرش بس که می‌افتد

مردم همه دیدند دو ثلث کمرش را

 بسیار از این جنس مسائل همه جا هست

بگذار نگوییم از این بیشترش را

  هشدار! شب شعر درش باز نماند

این بهتر از آنست که بندند درش را

 شاعر : مجید رحمانی صانع

/ 0 نظر / 32 بازدید