گذشتن-عدالت

 

حضرت علی (ع):بگذاریدوبگذرید‘ببینیدودل نبندید‘چشم بیندازیدودل نبازید‘که دیریازودبایدگذاشت وگذشت.

شنیدم که جمشید   فرخ سرشت             

          به سرچشمه ای بربه سنگی نوشت

براین چشمه چون مابسی دم زدند             

        گذشتند  چون چشم  بر هم  ز دند  

امام بافر(ع):کسانی که ازعدالت سخن می گویندولی درعمل عادل نیستندمصداق این آیه اند:"کبکبوافیهاوالغاوون" به صورت درآن (دوزخ)سقوط کنندوسرنگون شوند.

مترنیخ :خداوندزبان رابه سیاستمداران دادتاآنان برخلاف قلب خویش سخن بگویند.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید