دل آیینه

خواهی که شود دل توچون آیینه              

         ده چیز برون کن ازدرون سینه      

  بخل وطمع وحرص وحرام  وغیبت           

            ظلم وحسد و کبر و ریا و کینه

×سه چیزانسان راازانسانیت خار ج می کند:1-مال پرستی2-مقام پرستی3-شهوت پرستی

/ 0 نظر / 22 بازدید