عشق علی

بازعکس خال ابرومی کشم *                                       

یک صدوده مرتبه هومی کشم*                                   

بس که  ازعشق علی سرگشته ام *                            کافران گویندکافرگشته ام *                                           مادرم می گفت ذکر هوبگیر*                                        یاعلی گودست برزانوبگیر*                                          یاعلی ازجابلندت می کند*                              دردودنیاسربلندت می کند*

/ 0 نظر / 19 بازدید