چراغ های آسمان وفلسفه ی شهاب سنگ ها

      تعبیر به" رجوم" (تیرها) اشاره به شهابها است که همچون تیرى از یک سوى آسمان به سوى دیگر پرتاب مى‏شود، مى‏دانیم" شهاب" باقیمانده ستارگانى است که طى حوادثى از هم متلاشى شده، بنا بر این اگر مى‏گوید ما کواکب را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم اشاره به همین سنگریزه‏هاى مخصوص است.(2)

        

نکته: عظمت عالم آفرینش

         با اینکه قرآن مجید از محیط عقب افتاده عصر جاهلیت عرب برخاست ولى غالبا تاکید مى‏کند که مسلمانان در اسرار با عظمت عالم هستى بیندیشند، مطلبى که در عصر جاهلیت مفهوم نداشت، و این خود دلیل روشنى است بر اینکه قرآن از مبدأ دیگرى صادر شده، و هر قدر علم و دانش پیش مى‏رود عظمت تاکیدات قرآن در این زمینه آشکارتر مى‏گردد.

         مى‏دانیم کره زمینى که ما در آن زندگى مى‏کنیم با تمام بزرگى که دارد در مقابل مرکز منظومه شمسى یعنى قرص" خورشید" به اندازه‏اى کوچک است که اگر یک میلیون و دویست هزار کره زمین را روى هم بگذارند تازه به اندازه قرص آفتاب مى‏شود! از سوى دیگر منظومه شمسى ما جزئى از یک کهکشان عظیم است که همان کهکشان" راه شیرى" نام دارد «1».

        طبق محاسبات دانشمندان فلکى تنها در کهکشان ما بالغ بر یکصد میلیارد (000: 000: 000: 100) ستاره وجود دارد که خورشید ما با تمام عظمتش یکى از ستاره‏هاى متوسط آن محسوب مى‏شود! از سوى سوم در این جهان بزرگ آن قدر کهکشان وجود دارد که از حساب و شماره بیرون است. و هر قدر تلسکوپهاى نجومى عظیمتر و مجهزتر مى‏شوند کهکشانهاى تازه‏اى کشف مى‏شود! و چه بزرگ است خدایى که این طرح عظیم را با آن نظام دقیق ریخته العظمة للَّه الواحد القهار.

منبع:تفسیرنور

__________________________________________________

 (1)" کهکشانها" مجموعه‏هایى از ستارگانند که به نام" شهرهاى ستارگان" معروفند و با اینکه نسبتا به یکدیگر نزدیکند، گاه میلیونها سال نورى در میان آنها فاصله است

(2) و اما اینکه چگونه شیاطین با تیرهاى شهاب که سنگهاى کوچک سرگردانى در آسمانها هستند نشانه‏گیرى مى‏شوند شرح آن  (ذیل آیه 18 سوره حجر) و-(ذیل آیه 20 سوره صافات)و(آیه ی 9سوره ی جن) مشروحا بیان کرده‏ایم.

/ 0 نظر / 39 بازدید