پندهای سازنده ی لقمان(علیه الرحمه)

سوم این که دربهترین کاخ هاوخانه های جهان زندگی کنی.

    پسرلقمان که این سه پندراشنید به پدرش گفت:ای پدرماخانواده ای بسیارفقیرهستیم ؛چگونه من می توانم این کارهاراانجام دهم؟

   لقمان حکیم سری تکان دادوچنین پاسخ داد:

   اگرکمی دیرتروکمترغذابخوری هرغذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان راخواهدداشت.

   اگربیشترکارکنی وکمی دیرتربخوابی درهرجاکه خوابیده باشی احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان راداری.

    واگربامردم دوستی کنی ، درقلب آن ها جای می گیری وآ ن وقت   بهترین خانه های جهان ازآن توست.

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمد رضاخوشنامی

باسلام مطاتبتان شیرین وآموزنده بود باسپاس فراوان