آرمان

شهیدی که درخاک می خفت

                                             چنین با دلش گفت:  

"اگرفتح این است                             که دشمن شکست                                       چرا هم چنان دشمنی  هست؟"

شهیدی که درخاک می خفت    

                                     سرانگشت برخون خود می زد ومی نوشت:

                                            دوسه حرف برسنگ

"به امید پیروزی واقعی                  نه درجنگ                        که برجنگ .  "شعراز:قیصرامین پور       

/ 0 نظر / 28 بازدید